O projektu

Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM, IP-2018-01-3585

ustanova nositelj: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

financiranje: Hrvatska zaklada za znanost i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

voditeljica: dr. sc. Marijana Horvat

broj projekta: IP-2018-01-3585

trajanje projekta: 25. studenoga 2019. – 24. studenoga 2023.

Retrodigitalizacija hrvatskih gramatika odnosi se na prijenos tiskanoga medija u računalno čitljiv i pretraživ tekst, a ona u ovom projektu obuhvaća i višerazinsko označivanje transkribiranoga ili prevedenoga teksta hrvatskih dopreporodnih gramatika i njihovo povezivanje sa slikama izvornoga teksta (faksimilima). Korisnik će moći pregledavati faksimile priređenih gramatika, čitati transkribirani ili prevedeni tekst gramatika te ga pretraživati po zadanim elementima pretrage.

Projektom je obuhvaćeno dvanaest gramatika, štokavskih i kajkavskih, objavljenih do hrvatskoga narodnog preporoda, odnosno do izbora zajedničkoga standardnog jezika i slovopisne norme kao poveznice književne baštine na trima stilizacijama hrvatskoga književnog jezika i tronarječnom hibridu. Priredit će se slike izvornika svih dvanaest gramatika (suradnjom s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu). Tekstnim digitalnim izdanjem bit će predstavljeno osam gramatika, odnosno transkripcijama ili prijevodima na kojima će se provoditi kodiranje segmenata gramatičkoga teksta i morfoloških paradigma TEI oznakama. Iz gramatika pisanih hrvatskim metajezikom ispisivat će se gramatičko nazivlje. Hrvatsko gramatičko nazivlje ispisivat će se i iz četiriju priručnika koji neće biti uključeni u označivanje.

Cilj je projekta izraditi portal hrvatskih gramatika do ilirizma sa slikama izvornika, metapodatcima i tekstovima transkripcija/prijevoda odabranih gramatika, omogućiti pretraživost slovnica na morfološkoj razini po zadanim elementima pretrage, istražiti i opisati gramatike te izraditi indeks hrvatskoga dopreporodnog gramatičkog nazivlja. Projektom se nastoje intenzivirati istraživanja dopreporodne gramatičke građe, upotpuniti spoznaje o morfološkom razvoju hrvatskoga jezika u dopreporodnom razdoblju i spoznaje o razvoju normativnoga opisa te ponuditi znanja na temelju primjene modernih lingvističkih disciplina (npr. kognitivni pristup). Zaključci o izgradnji hrvatskoga gramatičkog modela temeljit će se i na raščlambi strukture latinskih gramatika te će promatrani korpus gramatika predmet interesa osim na kroatistička usmjeriti i na latinistička istraživanja.

Portal će biti otvorenoga pristupa, dostupan znanstvenicima i široj publici, a zamišljen je za trajni razvoj i rast nakon dovršetka projekta. Pridonio bi očuvanju navedene građe i baštine te omogućio daljnja istraživanja. Zbog veze s izvornikom (faksimili) ponudio bi mogućnost  grafijskih i traduktoloških istraživanja.

Kako ne postoji repozitorij koji bi sadržavao digitalizirane i pretražive stare hrvatske gramatike ni model koji bi se na njih mogao primijeniti, ovim će se projektom ujedno razviti proces i ponuditi model za buduća slična istraživanja. S obzirom na takav način predstavljanja dopreporodnih gramatika, s mogućnošću pretraživanja teksta, projekt je pionirski u hrvatskoj, ali i europskoj filologiji.

Suradnici

Retro-digitization and interpretation of Croatian grammar books before Illyrism – RETROGRAM

The retro-digitization of Croatian grammar books implies the transfer of printed media to computer-readable and searchable text. In this project, it also includes a multilevel mark-up of transcribed or translated grammar text and its connection with facsimiles.

The user will be able to browse grammar books facsimiles, read transcribed or translated text,  and search it by predetermined parameters (which will allow conjugation and declension paradigms search).

The main aim of the project is to create a web portal of Croatian grammar books before Illyrism, which would include facsimiles of selected grammar books with basic information, transcription or translation, and an index of historical grammar and linguistic terminology. The portal will be equipped with thematic searching possibilities on the morphology level. The main objective of the project is to intensify research activities and the interpretation of the Croatian pre-standard grammars within the scope of modern linguistic disciplines (e.g. cognitive approach), to complete existing knowledge about the morphological development of the Croatian language, its normative descriptions, and development of linguistic terminology in the pre-standard period. Conclusions on the formation of the Croatian language grammar model will also be based on the analysis of the Latin language grammar structure. Contrastive analysis of Latin and Croatian grammar meta-text and terminology will lead to conclusions about the influence of Latin language description on Croatian linguistic concepts in the pre-standard period. Therefore, the observed grammar corpus requires not only Croatistic but also Neo-Latin research methodology. The result will be an open-access web portal, accessible to scholars and the general public, available for a further upgrade after the completion of the project. This project will also have an impact on the preservation of the listed Croatian linguistic material and heritage. Connection to facsimiles will enable comprehensive research on orthography and traductological aspects of the selected texts. The creation of retro-digitized resources in Croatia is still in its beginnings and the existing resources do not include grammar books from the pre-standard period of the Croatian language. Therefore, there is no repository that would contain a digitized and searchable database of Croatian language grammar books of the period, no model that could be applied, and no systematically conducted scholarly research in the field. The aim of the proposed project is to change this situation. This project would offer a model for similar future research not only in Croatian but also in European philology.

institution: Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb

funding: Croatian Science Foundation and Institute of Croatian Language and Linguistics

project leader: dr. sc. Marijana Horvat, scientific adviser with tenure

project number: IP-2018-01-3585

project duration: November 25, 2019 – November 24, 2023

Project members

 • dr. sc. Petra Bago, assistant professor, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
 • dr. sc. Martina Kramarić, Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb
 • dr. sc. Ivana Lovrić Jović, Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb
 • dr. sc. Ana Mihaljević, Old Church Slavonic Institute, Zagreb
 • dr. sc. Sanja Perić Gavrančić, Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb
 • dr. sc. Ivo Pranjković, professor emeritus, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
 • dr. sc. Diana Stolac, full professor with tenure, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka
 • dr. sc. Ljiljana Šarić, full professor with tenure, Faculty of Humanities, University of Oslo
 • dr. sc. Barbara Štebih Golub, Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb
 • dr. sc. Tamara Tvrtković, associate professor, Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb
 • dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić, external member, Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb
 • adviser: dr. sc. Toma Tasovac, Belgrade Center for Digital Humanities