Nazivlje

NAZIVLJE

Izvori

Lan. = Marijan Lanosović: Uvod u latinsko riči slaganje s nikima biližkama za korist slovinskih mladića složen po ocu fra Marijanu Lanosoviću. U Osiku MDCCLXXVI. [1776.]

Mat. 1 = Josip Ernest Matijević: Pomum granatum worinnen durch die in dem Löbl. Warasdiner Generalat übliche Croatische Redens = Art der wahre Kern der Deutschen Sprache expliciert wird und dieses meinen lieben Patriotischen Trivialisten… Zagreb, 1771.

Mat. 2 = Josip Ernest Matijević: Horvacka gramatika oder kroatische Sprachlehre zum Gebrauche aller jener, besonders der Deutschen Kroatiens Einwohner, welche Lust haben, die kroatische Sprache gründlich zu erlernen. Zagreb, 1810.

Mik. = Jakov Mikalja: Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik. Koga slovinski upisa otac Jakov Mikalja Družbe Isusove. U Loretu, po Paulu i Ivanu Batisti Serafinu, M. D. C. XLIX. [1649.]. Superiorum Permissu.

Miklouš. = Tomaš Mikloušić: Syllabus vocabulorum grammaticae Emmauelis Alvari in Croaticam linguam conversorum. [na kraju teksta: Thom. Mikloussich vu A-G. Z. S. G. P.] Zagrabiae: typis Novoszelianis, MDCCXCVI [1796.]

Rož. 1 = Antun Rožić: Kratko naputjenje vu kruto hasnoviteh i zevsema potrebneh temeljih dijačkoga jezika […], vu Budimu 1820.

Rož. 2 = Antun Rožić: Prvi temelji dijačkoga jezika za početnike vu domorodnom jeziku, vu Varazdinu 1821.

Tad. = Blaž Tadijanović: Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik, koje složi Blaž Tadijanović, franciskan taborski i sužanja cesarskih duhovni s[l]užbenik. U Magdeburgu štampano po Ivan[u] Misku Prüferu, 1761.

Popis sadržava hrvatske nazive i tuđice koje se u izvorima sklanjaju.

Abeceda
– slovo Tad.
Ablativ
– šesto spadanje Lan.
– ablativuš Mat. 1
– ablativ Mik.
– šèsto padanje Miklouš.
– Ablativuš, šesto padanje Rož. 1
– ablativuš, šesto padanje Rož. 2
Aktiv
– aktivum Mat. 1
– čineča fela Rož. 1
– čineča fela Rož. 2
Aktivni glagol
– rič čineća Lan.
– verbum aktivum, verbum činenja Mat. 1
– riječ čineća Mik.
– vrémenoréč činèča Miklouš.
Akuzativ
– četvrto spadanje Lan.
– akuzativuš Mat. 1
– akuzativ Mik.
– četrto padanje Miklouš.
– akuzativuš, četrto padanje Rož. 1
– akuzativuš, četrto padanje Rož. 2
Aorist
– vrijeme prošasto Mik.
Apostrof
– apostrof; rizak Mik.
Broj(evi)
– imena brojljiva Lan.
– numeruš, broj Mat. 1
– ime brojno Miklouš.
– imena brojna Rož. 2
Broj(evi) glavni
– brojevi ravni Lan.
– ime glavnobrojno Miklouš.
– imena glavnobrojna Rož. 2
Broj(evi) redni
– brojevi naredljivi Lan.
– ime redobrojno Miklouš.
– imena redobrojna Rož. 2
Broj(evi) dijelni
– brojevi razdiljivi Lan.
– imena razdelitelna Rož. 2
Član
– članak Lan.
– artkuluš Mat. 1
– članak Mik.
– artikuluš Rož. 2
– članak ili pridstavak Tad.
Dativ
– treće spadanje Lan.
– dativuš Mat. 1
– dativ Mik.
– trètje padanje Miklouš.
– dativuš Rož. 1
– dativuš, tretje padanje Rož. 2
Dvoglas
– slovka dvoglasna Lan.
– diftonguš Mat. 1
– dvojglasnik Miklouš.
– dvojglasnik Rož. 2
Enklitika
– glasak Mik.
Fonem
– glas Mik.
– glas Tad.
Futur
– vrime došasto Lan.
– buduče vreme Mat. 1
– vrijeme koje ima doći Mik.
– vréme budùče Miklouš.
– buduče vreme Rož. 1
– buduče vreme Rož. 2
– vrime buduće ili došasto Tad.
Genitiv
– drugo spadanje Lan.
– genitivuš Mat. 1
– genitiv Mik.
– drùgo padanje Miklouš.
– genitivuš, drugo padanje Rož. 2
Gerund
– prinosljivo (ime) Lan.
– gerundijum Mat. 1
– obnašna reč Miklouš.
Glagol
– rič Lan.
– verbum Mat. 1
– riječ Mik.
– vrémenoréč Miklouš.
– vremenoreč Rož. 1
– vremenoreč Rož. 2
– rič Tad.
Glagol bezlični
– rič nesobstvena Lan.
– riječ bez sobstva Mik.
– vrémenoréč neosobna Miklouš.
– vremenoreč neosobna Rož. 2
Glagol lični
– vrémenoréč osobna Miklouš.
– vremenoreč osobna Rož. 2
Glagol nepravilni
– rič neuredna Lan.
– verbum anomalum Mat. 1
– riječ bezredna Mik.
– vrémenoréč nenàredbna Miklouš.
– vremenoreč nenaredna Rož. 2
Glagol pasivni
– rič trpeća; rič trpljiva Lan.
– riječ trpljeća Mik.
– vrémenoréč trpèča Miklouš.
Glagol pomoćni
– rič pomoćna; rič pomoćljiva Lan.
– vrémenoréč pomočliva Miklouš.
– pomočljiva reč Rož. 1
– vremenoreč pomočliva Rož. 2
Glagol složeni
– vrémenoréč zestavlena Miklouš.
Glagol svršeni
– vrémenoréč zvršena Miklouš.
Glagolske kategorije
– vlastitosti riči Lan.
– lastovitosti vrémenoréči Miklouš.
Glagolski način
– način Lan.
– moduš Mat. 1
– način Mik.
– nàčin Miklouš.
– način Rož. 1
– način Rož. 2
Glagolski pridjev trpni
– ime ganutivo Mik.
Glas
– slovo Mik.
Grafem
– slovo Lan.
– slovo Mik.
– slovo Miklouš.
– slovo Rož. 2
– slovo Tad.
Grafemski sustav
– slovo Tad.
Grafija
– liter složnost Mat. 1
Gramatika
– gramatika Mik.
Hrvatski jezik
– jezik slovinski Mik.
– ilirski jezik Tad.
Ime
– nominum, ime Mat. 1
Imenica
– ime posobito; ime samostavno Lan.
– substantivum, ime Mat. 1
– ime; ime stojeće Mik.
– ime samostavno Miklouš.
– ime samostavno Rož. 1
– ime samostavno Rož. 2
– ime Tad.
Imenica opća
– ime općinsko Lan.
– ime občinsko Miklouš.
– ime občinsko Rož. 2
Imenica vlastita
– ime vlastito Lan.
– ime osebujno Mat. 1
– ime nadiveno Mik.
– ime lastovito Miklouš.
– ime lastovito Rož. 2
Imenica zbirna
– ime skupno Miklouš.
– ime skupno Rož. 2
Imenska riječ
– ime Lan.
– ime Mik.
– ime Miklouš.
– ime Rož. 2
Imperativ
– način zapovidajući Lan.
– imperativuš, zapovedajuč način Mat. 1
– način koji zapovijeda/zapovida Mik.
– način zapovedajùči Miklouš.
– zapovedajuči način Rož. 2
Imperfekt
– vrime polprošasto Lan.
– vrijeme neizvršeno Mik.
– vréme polprešestno Miklouš.
– polprešestno vreme Rož. 1
– polprešestno vreme Rož. 2
– vrime nesvršeno Tad.
Indikativ
– način ukazujući Lan.
– način koji kaže Mik.
– indikativuš Mat. 1
– način kažùči Miklouš.
– kažuči način Rož. 1
– kažuči način Rož. 2
Infinitiv
– način nesvršeni Lan.
– infinitivuš Mat. 1
– način koji ne svršuje Mik.
– način nezvršeni Miklouš.
– infinitivuš, nezvršeni način Rož. 1
– infinitivuš, nezvršeni način Rož. 2
Iskaz (rečenica)
– govorenje Lan.
Izvođenje
– rečispelavanje Rož. 2
Jednina
– jedini ili jednostavni broj Lan.
– singulariš, broj jednovrsni Mat 1.
– jedinobrojnik Mat. 2
– jedini broj Mik.
– jedinobrojnik Miklouš.
– jedinobrojnik Rož. 1
– jedinobrojnik Rož. 2
– broj jednostruki Tad.
Jezik
– jezik Mik.
Jezikoslovlje
– jezikoznanstvo Mat. 2
Komparativ
– prvi prilikovanja skalin Lan.
– komparativuš Mat. 1
– stupaj drugi razsuditelni Miklouš.
– razsuditelni stupaj Rož. 2
Konjunktiv
– način vežući Lan.
– način koji sastavlja Mik.
– konjuktivuš Mat. 1
– način vežuči Miklouš.
– konjunktivuš, vežuči način Rož. 2
Latinski jezik
– dijački jezik Mik.
Leksem
– riječ Mik.
Lice
– sobstvo Lan.
– peršona Mat. 1
– osoba Mat. 2
– sobstvo Mik.
– osoba Miklouš.
– osoba Rož. 1
– osoba Rož. 2
Množina
– veći ili višjestavni broj; većestavni broj Lan.
– numeruš plurališ, broj večvrsni Mat. 1
– večbrojnik Mat. 2
– broj većine Mik.
– večbrojnik Miklouš.
– večbrojnik Rož. 2
– broj mlogostruki Tad.
Morfologija
– rečispelavanje Rož. 2
Naglasak
– nadslovek Miklouš.
Nastavačni morfem / Nastavak
– slovo Mik.
– razlučavanje, dokončanje Mat. 1
Neodređeni član
– nestanoviti artikuluš Mat. 1
Nominativ
– prvo spadanje Lan.
– nominativuš Mat. 1
– nominativ Mik.
– prvo padanje Miklouš.
– prvo padanje Rož. 1
– nominativuš, prvo padanje Rož. 2
Njemački jezik
– njemački jezik Tad.
Određeni član
– stanoviti artikuluš Mat. 1
Optativ
– način želeći Lan.
– način koji žudi Mik.
– optativuš Mat. 1
– način želejuči Miklouš.
Padež
– spadanje Lan.
– kažuš, pregibanje Mat. 1
– padanje Mat. 2
– kas Mik.
– padanje Miklouš.
– padanje Rož. 1
– padanje Rož. 2
Paradigma
– prilika Mik.
Particip
– dioništvo Lan.
– participijum Mat. 1
– partičipio Mik.
– délnikoréč Miklouš.
– delnikoreč Rož. 1
– delnikoreč Rož. 2
Pasiv / Pasivni glagol
– pašivum Mat. 1
– trpeča fela Rož. 1
– trpeća riječ Mik.
– trpeća fela Rož. 2
Perfekt
– vrime prošasto Lan.
– prešesno vreme Mat. 1
– vrijeme prošasto Mik.
– vréme zovsem prešestno Miklouš.
– zevsema prešestno vreme Rož. 1
– zevsema prešestno vreme Rož. 2
– vrime prošasto; vrime svršeno Tad.
Pluskvamperfekt
– vrime ciloprošasto Lan.
– vrijeme veće neg prošasto Mik.
– vréme zdàvna prešestno Miklouš.
– zdavna prešestno vreme Rož. 1
– zdavna prešestno vreme Rož. 2
Potencijal
– način mogućni Miklouš.
Povratni glagol
– riječ posobita Mik.
Pravogovor
– pravočtenje Rož. 2
Pravopis
– pravopisanje Mat. 1
– pravopisanje Rož. 2
Pravopisni znak
– zlamenje Tad.
Pozitiv
– prvi prilikovanja skalin Lan.
– požitivuš Mat. 1
– stupaj prvi položitelni Miklouš.
– položitelni stupaj Rož. 2
Prezent
– vrime sadanje Lan.
– prezenš; vezdašnje vreme Mat. 1
– vrijeme sadašnje Mik.
– vréme vezdašne Miklouš.
– vezdašne vreme Rož. 1
– vezdašno vreme Rož. 2
– vrime sadanje; vrime sadašnje Tad.
Pridjev
– ime pristavljeno; ime primitljivo Lan.
– adjektivum, adjektivuš Mat. 1
– ime ganutivo; ime Mik.
– ime pridavno Miklouš.
– ime pridavno Rož. 2
Prijedlog
– pridstavak Lan.
– prepožicija Mat. 1
– predstavek Miklouš.
– predstavak Rož. 1
– predstavek Rož. 2
Prilog
– priričak ili uzričak Lan.
– pristavek Miklouš.
– prireček Rož. 2
Prozodija
– glasomernost Rož. 2
Riječ
– riječ Mik.
– glas, rič Tad.
Rječnik
– slovnik Mik.
Rod
– pokolenje Lan.
– genuš, pokolenje, spol Mat. 1
– spol Miklouš.
– spol Rož. 1
– spol Rož. 2
– kolino; pleme Tad.
Rod muški
– muško pokolenje Lan.
– maskulinum, muški spol Mat. 1
– muški spol Mat. 2
– (ime) muško, muški Mik.
– spol muški Miklouš.
– spol muški Rož. 1
– spol muški Rož. 2
– muško pleme Tad.
Rod srednji
– neznano pokolenje Lan.
– neutrum, neznani spol Mat. 1
– neznani spol Mat. 2
– (ime) ni muško ni žensko, muško ni žensko Mik.
– spol neznani Miklouš.
– spol neznani Rož. 1
– spol neznani Rož. 2
– ni jedno ni drugo kolino; nijedno pleme Tad.
Rod ženski
– žensko pokolenje Lan.
– femininum, ženski spol Mat. 1
– ženski spol Mat. 2
– (ime) žensko, ženski Mik.
– spol ženski Miklouš.
– spol ženski Rož. 1
– spol ženski Rož. 2
– žensko pleme Tad.
Samoglasnik
– slovo glasovito Lan.
– vokališ, vokaleš, glasovita litera Mat. 1
– slovo glasovito Mik.
– samoglasnik Miklouš.
– samoglasnik Rož. 2
Sintaksa
– upravljenje riči Lan.
– sintaksiš, rečih slaganje Mat. 1
– rečih slaganje Rož. 2
Sklanjati
– deklinuvati Mat. 1
– prominjivati Mik.
Sklonidba
– izvođenje; pregibanje Lan.
– deklinacija, pregibanje Mat. 1
– preménjanje Miklouš.
– premenjanje Rož. 1
– premenanje Rož. 2
– prignutje; prigibanje Tad.
Slog
– slovka Lan.
– silaba Mat. 1
– slovka Miklouš.
– slog Rož. 2
Slovo
– litera Mat. 1
– slova Mat. 2
– slovo Miklouš
Sprezanje
– pregibanje Lan.
– konjuguvanje Mat. 1
– prilika; vrsta riječi Mik.
– pregibanje Miklouš.
– pregibanje Rož. 2
Sprezati
– konjuguvati Mat. 1
– prominjivati Mik.
Stupanj (u stupnjevanju pridjeva)
– skalin prilikovanja Lan.
– graduš, štengič Mat. 1
– prìspodàbljanja stupaj Miklouš.
Stupnjevanje
– prilikovanje; prikladovanje Lan.
– prispodablanje Miklouš.
– prispodablanje Rož. 2
Suglasnik
– slovo neglasovito Lan.
– konsonanš, neglasovita litera Mat. 1
– slovo neglasovito Mik.
– skupglasnik Miklouš.
– skupglasnik Rož. 2
Superlativ
– treći prilikovanja skalin Lan.
– superlativuš Mat. 1
– stupaj treti izvisitelni Miklouš.
– izvisitelni stupaj Rož. 2
Supin
– nemoćno (ime) Lan.
– ležèća réč Miklouš.
– ležeča reč Rož. 2
Talijanski jezik
– latinski jezik Mik.
Točka
– punktum Mat. 1
Usklik
– međumetak Lan.
– medstavek Miklouš.
– medmetek Rož. 2
Veznik
– sastavak Lan.
– veznik Rož. 1
– veznik Rož. 2
Veznik pogodbeni
– sastavak akovljivi Lan.
Veznik rastavni
– sastavak rastavljajući Lan.
Veznik sastavni
– sastavak vežući Lan.
Veznik suprotni
– sastavak protiveći Lan.
Veznik uzročni
– sastavak uzrokujući Lan.
Veznik zaključni
– sastavak zatvarajući Lan.
Vokativ
– peto spadanje Lan.
– vokativuš Mat. 1
– vokativ Mik.
– pèto padanje Miklouš.
– vokativuš, peto padanje Rož. 2
Vrijeme
– tempuš, vreme Mat. 1
– vrijeme Mik.
– vreme Miklouš.
Vrsta glagola
– vrsta riječi Mik.
– fèla vrémenoréči Miklouš.
Vrste riječi
– dili govorenja Lan.
– dio besjede Mik.
Zamjenica
– zaime Lan.
– zaime Mat 2.
– namisnik imena Mik.
– zaime Miklouš.
– zaime Rož. 1
– zaime Rož. 2
Zamjenica lična/osobna
– zaime samostavno Lan.
– namisnik imena prvorodni Mik.
– zaime osobno Miklouš.
– pridstavak Tad.
Zamjenica neodređena
– nevlastito zaime Mat. 2
– namisnik imena prvorodni Mik.
Zamjenica odnosna
– zaime prinosujuće ili donosujuće Lan.
– relativum Mat. 1
– namisnik imena prvorodni Mik.
– zaime prinosno Miklouš.
– zaime zpomnjivo Rož. 2
Zamjenica pokazna
– zaime ukazujuće Lan.
– pokažuče zaime Mat. 2
– namisnik imena prvorodni Mik.
– zaime pokazuče Miklouš.
Zamjenica posvojna
– zaime uzdržno Lan.
– ladavno/posvoječe zaime Mat. 2
– namisnik imena ishodeći Mik.
– zaime làdavno Miklouš.
– zaime ladavno Rož. 2
Zamjenica povratna
– namisnik imena prvorodni Mik.
– zaime povračlivo Miklouš.
Zamjenica upitna
– zaime upitajuće Lan.
– pitajuče zaime Mat. 2
– namisnik imena prvorodni Mik.
– zaime pitajùče Miklouš.
– zaime pitajuče Rož. 2
Zvuk
– glas Tad.