Sudjelovanje na terminološkom skupu u Zagrebu

Dr. sc. Marijana Horvat sudjelovala je na trećem terminološkom okruglom stolu Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena. Okrugli stol održan je 28. listopada 2021. godine, a odvijao se na daljinu, s pomoću poveznice na Zoom. Dr. sc. Horvat održala je izlaganje naslovljeno O gramatičkome nazivlju u projektu RETROGRAM.